123-tarot.com是由SF Factory SAS拥有的一项服务,其注册资本为37,000欧元,欧盟增值税号为FR 82480176957,注册地址为法国巴黎维勒多街8-10号,Versailles RCS注册号为480 176 957。

该网站的出版商是SF Factory SAS公司的运营总监H. Sarhdaoui先生。

该网站的托管由OVH公司提供,服务条款和条件更新至2015年2月2日。

1. 使用这些条款

通过使用本网站及123-Tarot网站提供的服务,您同意接受以下条款。

如果用户不完全或部分接受这些条款,则应避免使用该服务。

123-tarot.com保留更改或修改所有或部分服务的权利,并且可以随时更改通用条款和条件。 在任何情况下,用户适用的通用条款和条件版本是最后一次接受的版本。

2. 用户

连接到该网站的用户必须是16岁以上的自然人。

用户承诺不销售内容和服务,也不在未经123-tarot.com事先书面同意的情况下用于商业目的。 用户对其帐户的任何使用负责,无论该使用是否已得到明确批准。 所有用户都承认并承诺对其通过该网站进行的互动内容负有唯一责任,并特此同意这些数据不会损害123-tarot.com的利益,也不会以任何方式侵犯123-tarot.com的权利。

因此,用户向123-tarot.com保证免受任何直接或间接基于这些文字和/或数据的任何索赔的损害,该索赔可能来自任何人针对123-tarot.com。 用户特别承诺支持由于第三方对123-tarot.com的索赔而导致的任何金额支付,包括律师费和法院费用。

用户还承诺向123-tarot.com报告任何违规行为;不要访问或尝试未经授权访问与该网站连接的任何其他计算机系统或网络;不干扰用户对服务的使用和享用;不将该网站用于传播病毒、特洛伊木马或其他有害程序。

3. 访问服务

服务对任何具有互联网访问权限的人都是可访问的。 与访问服务有关的所有费用,无论是硬件、软件还是互联网访问费用,都由用户承担。

用户负责其计算机设备和互联网访问的正常运作。 123-tarot.com保留随时终止、暂停或更改对整个服务或其中任何部分的访问权的权利,无论是出于维护还是其他原因,而无需通知中断或义务或补偿。

我们为塔罗读物提供的内容是完全免费的,并通过网站页面上的广告支付。 我们仅使用Cookie来保证网站的顺利运行,而不是出于商业目的。

4. 责任限制

123-tarot.com网站上的某些横幅将用户引导到123-tarot.com之外的其他页面。 由于对这些外部资源没有控制,用户承认123-tarot.com对这些资源的可用性不负责任,也不对其内容负责;用户在这些页面上输入的数据不再受到123-tarot.com的保护。

5. 信息请求

所有请求都应发送至以下地址: SF Factory - 8-10 rue Villedo - 75001 Paris, 法国

6. 适用法律

适用于网站上的内容和数据传输的法律规定将根据法国法律确定。 在无法达成友好解决的争议情况下,法国法院将是唯一的管辖机构。


新的塔罗阅读


123 Tarot: Free online Tarot draw 123 Tarot: Free online Tarot draw
123 Tarot: Su tirada de tarot gratis 123 Tarot: Su tirada de tarot gratis
123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita 123 Tarot: Sua tiragem de tarô gratuita
123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit 123 Tarot: Votre tirage Tarot gratuit
123 Таро : Бесплатное гадание на Таро 123 Таро : Бесплатное гадание на Таро
123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito 123 Tarocchi : Il tuo tarocchi sorteggio gratuito
123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis 123 Tarot: Mengambil Tarot online gratis
123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota 123 Tarot: Darmowe losowanie Tarota
123 Tarot: Kostenlose Online-Tarot-Zeichnung 123 Tarot: Kostenlose Online-Tarot-Zeichnung
123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí 123 Tarot: Xem bài Tarot trực tuyến mễn phí
123 Tarot: din fulde og gratis Tarot-læsning 123 Tarot: din fulde og gratis Tarot-læsning
123 Tarot: Gratis online tarotläggning 123 Tarot: Gratis online tarotläggning
123 Tarot: Gratis online tarottrekning 123 Tarot: Gratis online tarottrekning
123 Tarot: Váš bezplatný tarotový výklad 123 Tarot: Váš bezplatný tarotový výklad
123 Tarot: Ilmaiset Tarot-korttien ennustukset 123 Tarot: Ilmaiset Tarot-korttien ennustukset
123 Tarot: Uw gratis Tarot-lezing 123 Tarot: Uw gratis Tarot-lezing
123 Tarot: Ücretsiz Tarot Falınız 123 Tarot: Ücretsiz Tarot Falınız
123 TAROT:您的免费塔罗牌阵 123 TAROT:您的免费塔罗牌阵
123タロット:あなたの無料タロット占い 123タロット:あなたの無料タロット占い
123 타로: 무료 타로 점술 123 타로: 무료 타로 점술
123 तारोत: आपका मुफ्त तारोत टायरेज़ 123 तारोत: आपका मुफ्त तारोत टायरेज़
Conditions générales d'utilisation Nous contacter / Confidentialité Tirage Yi King Gratuit